วิศวกรรมไฟฟ้าสุพรรณบุรี-มทรส
วิศวกรรมไฟฟ้าสุพรรณบุรี-มทรส6 months ago
ขอแสดงความยินดี
ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560
#วิศวกรรมไฟฟ้า
#ปีการศึกษา2560
วิศวกรรมไฟฟ้าสุพรรณบุรี-มทรส
วิศวกรรมไฟฟ้าสุพรรณบุรี-มทรสวิศวกรรมไฟฟ้าสุพรรณบุรี-มทรส ได้แชร์โพสต์ของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ สถาปัตยกรรมศาสตร์8 months ago
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบพิเศษ)
http://register.rmutsb.ac.th/th/news_detail.php?newsid=news201806260806209
วิศวกรรมไฟฟ้าสุพรรณบุรี-มทรส
วิศวกรรมไฟฟ้าสุพรรณบุรี-มทรสวิศวกรรมไฟฟ้าสุพรรณบุรี-มทรส ได้แชร์โพสต์ของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ สถาปัตยกรรมศาสตร์8 months ago
วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ งานวิจัยและบริการวิชาการ จัดโครงการ“สังเคราะห์นักวิจัยดีเด่นในแต่ละแขนงเพื่อประกาศเกียรติคุณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จักรรินทร์ น่วมทิม บรรยายเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาการสังเคราะห์นักวิจัยดีเด่นในแต่ละแขนงเพื่อประกาศเกียรติคุณ และกลุ่มปฏิบัติการสังเคราะห์นักวิจัยดีเด่นแต่ละแขนงเพื่อประกาศเกียรติคุณ สร้างขวัญและกำลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น
วิศวกรรมไฟฟ้าสุพรรณบุรี-มทรส
วิศวกรรมไฟฟ้าสุพรรณบุรี-มทรสวิศวกรรมไฟฟ้าสุพรรณบุรี-มทรส ได้แชร์โพสต์ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ RUS8 months ago
แก้ไขกำหนดการที่ถูกต้อง ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2561
วิศวกรรมไฟฟ้าสุพรรณบุรี-มทรส
วิศวกรรมไฟฟ้าสุพรรณบุรี-มทรสวิศวกรรมไฟฟ้าสุพรรณบุรี-มทรส ได้แชร์โพสต์ของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ สถาปัตยกรรมศาสตร์8 months ago
วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมลงพื้นที่เพื่อกำกับ ติดตามหลักสูตร เพื่อการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) รอบ ๙ เดือน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมีทีมผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักคุณภาพการศึกษา ได้ให้ข้อเสนอแนะและสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำเล่มรายงาน SAR รอบ ๑๒ เดือนต่อไป
วิศวกรรมไฟฟ้าสุพรรณบุรี-มทรส
วิศวกรรมไฟฟ้าสุพรรณบุรี-มทรสวิศวกรรมไฟฟ้าสุพรรณบุรี-มทรส ได้แชร์โพสต์ของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ สถาปัตยกรรมศาสตร์8 months ago
นายสุเมธ แสงสลับ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สคริปท์พอร์ต เทคโนโลยี จำกัด ศิษย์เก่าดีเด่น ของ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ “มอบทุนนักศึกษากิจกรรมดีเด่น ๑ สาขาวิชา ๑๐,๐๐๐ บาท” ซึ่งเป็นทุนการศึกษาที่เน้นให้กับนักศึกษาที่เรียนดี และมีจิตอาสาช่วยงานสาขาฯ เป็นหลัก จำนวน ๒,๔๐๐ บาท