[INSERT_ELEMENTOR id="869"]

วิสัยทัศน์

มุ่งเน้นผลิตวิศวกรไฟฟ้า ให้มีความเป็นเลิศในวิชาชีพ เชี่ยวชาญเทคโนโลยีระดับสากล

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในระดับสากล ตอบสนองความต้องการของประเทศ
2. สร้างสรรค์งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนา วิชาการและแก้ปัญหาให้กับสังคม
3. บริการวิชาการทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นที่พึ่งของชุมชนและสังคม
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา